Yes, Prime Minister.

Mette Frederiksens pressemøde om at åbne Danmark gav ikke bagslag. Tværtimod.

Prikkerne viser den dagspecifikke andel bortset fra den 30. marts hvor prikken til højre for den stiplede linje viser respondenter der har svaret efter 17.30 og prikken til venstre viser respondenter der har svaret før. De grå linje er et polynomisk fit med 84% konfidensintervaller af svar udregnet separat før og efter pressemødet. Effekten af pressemødet findes ved at sammenligne den røde og den sorte linje i punktet hvor de rør den stiplede linje. For alle spørgsmål ser vi på andelen der har svaret “Ja” eller “Måske” til spørgsmålet.
Andel der svarer “ja” eller “måske” med 84% konfidensintervaller. *For spørgsmålet om hvorvidt deltagerne vil “holde afstand til ældre og psykisk” syge, måler vi andelen der svarer “nej”.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store